26 Haziran 2012 Salı

Sevgi ehli miyiz? / Hüseyin Hatemi

Hüseyin Hatemi
Sevgi ehli değilsek, birliği nasıl ümîd edebiliriz? Sevgiyi saptırmışsak, herbirimizin gönlünde bir başka sırtlan yatıyorsa, nasıl iyide, doğruda, güzelde birleşebiliriz?

Gönüllerin birliğini sağlamak, papuççu çirişiyle olacak şey değildir. Gönüllerdeki Yâr, Yâver, Mevlâ, Rabb bir ise ancak o zaman birlik sağlanır.

Öyle kimseler gördüm ki Ehl-i Beyt Sevgisi'nden söz etmem içlerini daralttı, öfkeleri alevlendi. Öyle kimseler tanıdım ki 'Hakk'dan söz edildiğinde besmele duymuş Şeytan'a döndü. Bunlarla tam ve sağlam bir birlik nasıl sağlanabilir? Karga ile bülbülü bir kafese koysalar / Birbiri sohbetinden daim melûl değil mi? (Yunus Emre)

Burada da bülbül ve karga başka halklara mensup insanları değil, sevgi ehli olan ve olmayanı ifade için kullanılmıştır. Sevgi ehli olanlar birleşirler. Burada da sevgi ehlinden kasdedilen, bütün ahlâki değerlerin kaynağı olan ilâhi Sevgiye gönüllerinde yer verenlerdir. Böyle olunca, 'Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil!' kavlince, Sevgi ehli arasında hased ve kin değil, Yaradan'dan ötürü Sevgi' hakim olur.

Allah'ı gerçekten sevenlere Gerçekler (Sadıkiyn) denir. Hû diyelim Gerçeklerin demine/ Gerçeklerin demi Nûrdan sayılır. Ehl-i Beyt'in başında gelen Yüce Sevgili ile Ehl-i Beyt'in diğer ferdleri bu Sadıkiyn'dendir, Sevgi öncüleri (Sabıkun), ve Yaklaştırılanlardır. (Mukarrebûn), Yâsin Yüce sevgili, onlar da Âl-i Yâsin'dir (Selâmun alâ Âl-i Yâsin).

Ehl-i Beyt Sevgisi'ne gerçekten erenler ile müraileri biribirinden ayıran itr-i Yâr'dır, Yarın kokusudur. Aşk'ı olmayan gönül misali, taşa benzer/

Taş gönülden ne biter? / Dilinde ağu tüter / Nice yum(u)şak söylese / Sözü savaşa benzer.

Bu yazıyı okuduğunuz gün, ilâhi Sevgi'nin Yüce Şehidi'nin doğumu günüdür. (3 Şa'ban). Sevgi ehline mübarek olsun! Huseyn Sevgisi'nde birleşenler biribirine Yezidlik edemezler. 'Allah'ın tahtı' olması gereken gönüllerine, ilâhi Sevgi'den kaynaklanmayan sevgileri yerleştirenler, iddiada sevgi ehlidirler, yazık ki Gerçekler'den değildirler. Bu sevgiler, olumsuz sevgidirler. (Kur'an-i Kerim terimiyle: Endâd'a olan sevgi. Endad'ın tekili 'nidd'dir. Nidd kelimesi de gerçek sevginin zıddını ifade eder. Bu anlamıyla da putlaştırılan her nesneye yönelen saptırılmış duyguya ve bu duygunun konusu olanlara endad veya tekil olarak nidd denebilir. )

Bazı kimseler 'nefs-i emmâre' derekesinde kalır ve kendi nefsini 'endaddan bir nidd' olarak putlaştırır, bazıları daha ileri bir mertebeye vardığını zannederek mensup olduğunu zannettiği 'ırk'ı, 'soy'u, 'boy'u putlaştırır. Bazı kimseler de bir 'önder'i putlaştırırlar. (Bakare, 2/22, 165, İbrahim, 14/30; Sebe, 34/32; Zümer, 39/8; Fussılet, 41/9) Bu sevgiler olumsuz sevgilerdir. Bunlardan kurtulmak ve ilahi sevgi'yi gönlümüze hakim kılmak insanlık ödevimizdir.

Uğursuz sevgilerin değil ilahi sevgi'nin gönüllere hakim olduğu bir toplumda ne Diyarbakır Hapishanesi, ne Dersim olayları, ne de PKK terörü yaşanırdı. Yel ekip kasırga biçmek yerine gül alıp gül satar, gülden terazi tutardık.

Irkçılık ilahi sevgi yerine gönüllere hakim olursa, 'üstün ırk' dan olduklarını vehm edenler, 'öteki'ne zulmederler, ektikleri yeli bir süre sonra kasırgalaşmaya aday yeller olarak biçmeye başlarlar. Kürt sorunu da diğer sorunlar gibi böyle doğdu. Bugün Türk Şovenizmi karşısında ahlâken aynı değersizlikte olan bir Kürt şovenizmi vardır. Yine Şovenizm'in her türünde olduğu gibi, bazı kimselerin Şovenizmi, 'çılgın şovenizm, kurt Şovenizmi'dir, bazılarının Şovenizmi, Türk, Arap, Kürt olsun fark etmez, tilki şovenizmidir. Emperyalist güce bağımlı kalmak şartıyla peşrev yapıp efelenenler, emperyalizmin boyunduruğundan kurtulup 'çılgın şoven' olmaya kalkışırlarsa âkıbetleri Saddam'ın âkıbeti olur. Tilki şovenler, Emperyalist güce bağımlılığını bozmadıkça onlara görünürde bağımsızlık verilerek ilahi sevgi ehline karşı fedailik, tetikçilik, ayaktan vurma gibi hizmetlerine karşılık başkan vs. olurlar.

Bugün, Kürt veya Türk olsun, Sevgi ehlinin talebi eşit insan onuruna sahip bireyler olarak birlikte yaşamaktır. Çılgın Şovenler de, tilki şovenler de, ayrılma talebinde birleşmektedirler. Sevginin çözümünün masaya konması ihtimali ne zaman belirirse, derhal ya bir çılgın Kürt eylemi, ya bir çılgın Türk eylemi, ya bir tilki Türk eylemi, ya bir tilki Kürt eylemi, yahut doğrudan bir emperyalist oyunuyla karşılaşırız.

Tartışılmaz ve temel insan hakkı, her insanın Hukuk Devleti = Sevgi Devleti içinde yaşama hakkıdır, ırkçılığın ve şovenizmin insan haklarının doğru kuramında hiçbir temeli ve değeri yoktur. Sevginin çözümü benimsenmedikçe anaların göz yaşı dinmez. Sadece emperyalistin anası güler. Artık uyanacak ve emperyalist düzenbazlara 'al ananı da git buradan!' diyebilecek miyiz? Ümîd ederim ki Leyla Zana da gerek Türk ve gerek Kürt sevgi ehli ile aynı duygu ve düşünceyi paylaşarak, Başbakanın bu sorunu çözeceğine inandığını belirtmiştir. Yine gerek Kürt ve gerek Türk bütün gerçek sevgi ehlini bu yönde görüş açıklamaya çağırıyorum. Artık oyalama tertipleriyle, ister çılgın ister tilki olsun Kürt şovenlerinin oyunlarıyla da kaybedecek vaktimiz kalmamıştır. Bir an önce İlahi Sevginin çözümünün bu ortak vatanda gerçekleşmesini bütün kalbimizle özlüyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder